Termeni și Condiții pentru vânzarea Bunurilor și Serviciilor oferite de Rawlplug

1. Aspecte generale

 • 1.1 Termenii și Condițiile (denumiți în continuare „Termenii”) prevăzute mai jos reprezintă condițiile generale de vânzare a bunurilor și serviciilor Rawlplug către Clienți. Rawlplug își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni conform prevederilor de mai jos, Clientul având obligația de a lua la cunoștință în prealabil conținutul actual al Termenilor în vigoare la momentul plasării unei comenzi atât pe site-ul Rawlplug https://rawlplug.ro/ sau în orice alta formă pusă la dispoziție de Rawlplug.
 • 1.2 În cele ce urmează, urmtoarele cuvinte vor avea semnificațiile prezentate mai jos:
  „Rawlplug” - înseamnă societatea Rawlplug Romania SRL, Șoseaua Linia de Centură, nr. 46, VGP Park Bucharest, clădirea D, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, cod înregistrare fiscală RO 32240001;
  „Bunuri” - înseamnă produsele furnizate de Rawlplug în cadrul sau în legătură cu Contractul, aflate în oferta Rawlplug, disponibilă pe site-ul web al Rawlplug [rawlplug.ro];
  „Client” - înseamnă persoana juridică, care achiziționează bunuri și/sau servicii de la Rawlplug, în scop profesional;
  „Codul Civil” – înseamnă Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) din România, cu modificările și completările ulterioare;
  „Contract” – înseamnă orice acord încheiat între Rawlplug și Client cu privire la Bunurile sau Serviciile care urmează să fie furnizate, anterior sau ulterior intrării în vigoare a acestor Termeni. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul Contract include prezenții Termeni, aplicabili comenzilor plasate după intrarea lor în vigoare, cât și termenii și condițiile specifice aplicabile utilizării site-ului web al Rawlplug [rawlplug.ro];
  „Părți” – Rawlplug, respectiv Clientul; și
  „Servicii” - înseamnă serviciile furnizate de Rawlplug în legătură cu Bunurile;
 • 1.3 Livrările bunurilor și prestarea serviciilor urmează a fi realizate în conformitate cu prezenții Termeni, rolul acestora fiind totodată de a completa orice documente contractuale încheiate între Părți, incluzând, dar fără a se limita la, contracte, comenzi, facturi etc.
 • 1.4 Prin plasarea de comenzi de Bunuri sau Servicii catre Rawlplug, Clientul își asumă acceptarea prezenților Termeni. Acceptarea se realizează prin adresarea către Rawlplug a unei comenzi de cumpărare pe e-mail sau apăsarea pe butonul „accept” sau pe un buton similar pe un site-ul https://rawlplug.ro/

2. Încheierea Contractului. Comenzi

 • 2.1 Bunurile și/sau Serviciile sunt puse la dispoziție de către Rawlplug prin intermediul personalului angajat în punctele de lucru ale Rawlplug sau pot fi comandate de către Client de pe site-ul web al Rawlplug https://rawlplug.ro/.
 • 2.2 Orice listă scrisă, estimare și/sau preț anunțat pentru Bunuri și/sau Servicii va reprezenta un material informativ din partea Rawlplug și nu o ofertă angajantă în sensul prevederilor Codului Civil. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Rawlplug va notifica Clientului modificarea listei de prețuri cu 5 zile înaintea intrării în vigoare a noilor prețuri. În măsura în care modificarea listei de prețuri intră în vigoare după lansarea sau acceptarea unei comenzi, Clientul se obligă să plătească prețul determinat conform noii liste de prețuri, care va fi comunicat în scris de către Rawlplug.
 • 2.3 Plasarea unei comenzi pe site-ul web al Rawlplug https://rawlplug.ro/ sau prin orice altă modalitate pusă la dispoziție de Rawlplug (inclusiv e-mail), va fi supusă acceptării exprese a Rawlplug, comunicată în scris către Client (inclusiv e-mail sau prin intermediul platformei https://rawlplug.ro/, după caz), însoțită de condițiile comerciale aplicabile respectivei comenzi. Rawlplug își rezervă dreptul de a accepta sau nu orice comandă primită, fără a fi nevoită să își jusitifice refuzul.
  Pentru scopurile transmiterii documentelor la care se face referire în prezenții Termeni, adresele de e-mail la care se realizează comunicările sunt:
  • Pentru Rawlplug: comanda@rawlplug.ro
  • Pentru Client: adresa de e-mail a Clientului de la care s-a trimis comanda sau înregistrată pe site-ul web al Rawlplug https://rawlplug.ro/.
 • 2.4 În ceea ce privește Bunurile care nu se află în stoc sau cele supuse specificațiilor speciale ale Clientului, Rawlplug va realiza obținerea acestora doar după ce Clientul realizează o plată în avans din prețul total definit individual pentru fiecare comandă, stabilită în mod discreționar de Rawlplug, și a unor termeni de livrare conveniți în prealabil cu între Client și Rawlplug pentru fiecare comandă individuală.

3. Descrierea Bunurilor și Serviciilor

 • 3.1 Informațiile referitoare la cantitatea, calitatea, descrierea și orice altă specificație a Bunurilor și/sau Serviciilor vor fi stabilite în confirmarea de comandă trimisă de Rawlplug.
 • 3.2 Toate materialele descriptive sau explicative, împreună cu specificațiile și materialele publicitare emise de Rawlplug, alături de orice descrieri, detalii sau ilustrații conținute în cataloagele sau broșurile puse al dispoziție de Rawlplug, au rol strict informativ și de publicitate, fără ca acestea să constituie o ofertă comercială sau să devină parte intregrantă a Contractului. Rawlplug își rezervă dreptul de a modifica periodic, în mod unilateral, orice conținut al acestor materiale.
 • 3.3 Rawlplug își rezervă dreptul de a efectua modificări în specificațiile tehnice obligatorii ale Bunurilor și/sau Serviciilor, necesare pentru a se conforma cu orice legi sau reglementări aplicabile si/sau atunci cand acestea nu afecteaza semnificativ funcționalitatea Bunurilor și/sau Serviciilor.
 • 3.4 Nicio declarație, descriere, informație, garanție, condiție sau recomandare conținută în niciun catalog, listă de prețuri, reclamă sau comunicare scrisă sau făcută verbal de către oricare dintre agenții sau angajații Rawlplug nu va fi obligatorie pentru Rawlplug, până la confirmarea comenzii pentru respectivele Bunuri sau Servicii si emiterea documentației oficiale.
 • 3.5 Clientul înțelege și agreează faptul că, indiferent de consultanța acordată sau recomandările făcute de reprezentanții Rawlplug sau de materialele descriptive sau explicative, împreună cu specificațiile și materialele publicitare emise de Rawlplug, alături de orice descrieri, detalii sau ilustrații conținute în cataloagele sau broșurile puse al dispoziție de Rawlplug, selectarea Bunurilor și/sau Serviciilor este responsabilitatea exclusivă a Clientului, care declară și garantează că este un profesionist în domeniul construcțiilor cu instruirea și experiența necesară de a determina adecvarea Bunurilor și Serviciilor pentru scopurile profesionale urmărite de acesta și de a asigura nivelul optim de întreținere și utilizare a acestora.
 • 3.6 În considerarea celor de mai sus, Clientul va exonera și garanta Rawlplug în legătură cu orice fel de prejudicii aduse proprietății Clientului, angajaților sau subcontractanților săi sau oricăror terți, inclusiv cu privire la pierderi economice, directe sau indirecte, beneficiu nerealizat etc., cauzat ca urmare a utilizării sau neadecvării Bunurilor și/sau Serviciilor, respectiv pentru orice fel de atingeri aduse vieții sau sănătății personalului Clientului, angajaților sau subcontractanților săi sau oricăror terți ca urmare a folosirii Bunurilor.

4. Prețul

 • 4.1 Prețul aplicabil pentru Bunuri și/sau Servicii este cel stipulat în confirmarea comenzii. În cazul în care prețul stipulat în confirmarea comenzii diferă de prețul de listă al Rawlplug, Clientul va putea anula comanda în termen de 24 de ore de la primirea confirmării comenzii.
 • 4.2 Toate prețurile pentru Bunuri și/sau Servicii sunt exprimate fără adăugarea taxei pe valoarea adăugată sau a altor taxe similare aplicabile. Clientul este răspunzător pentru plata tuturor impozitelor sau taxelor locale datorate de acesta, după caz.
 • 4.3 Rawlplug va factura Clientului pentru prețul Bunurilor și/sau Serviciilor în lei (RON).

5. Condiții de plată

 • 5.1 Rawlplug va emite facturi aferente Bunurilor și/sau Serviciilor vândute, acestea fiind trimise Clientului la momentul livrării Bunurilor, respectiv prestării Serviciilor. Facturile vor fi considerate primite la data comunicării acestora prin e-mail.
 • 5.2 Plata se va putea efectua prin transfer bancar sau în orice altă modalitate stabilită prin Contract. Plata va fi considerată efectuată în momentul în care este creditat contul Rawlplug. Refuzul la plată al oricărui instrument de plată emis de către Client conduce la penalități de 0,5% pe zi de întârziere cu privire la respectiva plată.
 • 5.3 Termenul de plată a facturilor este de 30 de zile de la data emiterii facturii, dacă nu s-a stabilit altfel prin Contract.
 • 5.4 Clientul nu va avea dreptul să exercite niciun drept de compensare, drept de retenție sau ori alt drept similar cu privire la plățile datorate pentru Bunuri și/sau Servicii. Clientul nu va avea dreptul să conteste sumele datorate Rawlplug, după emiterea facturii
 • 5.5 Rawlplug poate compensa orice creanță de orice fel pe care Clientul o poate avea împotriva Rawlplug cu orice sumă datorată de către Client Rawlplug.
 • 5.6 Rawlplug are dreptul de a percepe și de a i se plăti penalități de 0,15% pe zi de întârziere cu privire la orice facturi neplătite și/sau orice alte plăți restante ale Clientului.

6. Livrarea și acceptarea Bunurilor și prestarea Serviciilor
A. Bunurile

 • 6.1 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între Rawlplug și Client, Bunurile comandate vor fi livrate la punctul de lucru al Clientului sau în alt loc indicat de către Client în comandă. Costurile de transport vor fi indicate separat în documentul de acceptare a comenzii și vor fi suportate de Client.
 • 6.2 În cazul livrării de Bunuri prin curier, riscul pierderii accidentale, deteriorării sau distrugerii Bunurilor este transferat Clientului în momentul predării Bunurilor de către Rawlplug către curier, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între Părți. Clientul poate solicita prin comandă asigurarea Bunurilor în cadrul transportului, caz în care Costurile de transport vor fi indicate separat în documentul de acceptare a comenzii și vor fi suportate de Client.
 • 6.3 Clientul este de acord să plătească pentru costurile suplimentare care se vor adăuga la prețul Bunurilor și Serviciilor, care sunt direct sau indirect suportate de Rawlplug, ca urmare a instrucțiunilor Clientului privind condiții speciale de ambalare, transport, producție și/sau adaptare față de modelul standard, livrare/prestare a Bunurilor, respectiv Serviciilor, față de cele prevăzute în prezentul art. 7 din prezenții Termeni, sau prin nepreluarea, preluarea cu întârziere sau prin orice alt act sau omisiune din partea Clientului care determină un cost suplimentar justificat de către Rawlplug.
 • 6.4 Durata de livrare va fi comunicată pentru fiecare comandă, în documentul de acceptare a comenzii emis de către Rawlplug. Fără a aduce atingere celor de mai sus, datele de livrare a Bunurilor sunt estimate. Rawlplug nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi, costuri, daune, taxe sau cheltuieli cauzate direct sau indirect de orice întârziere în livrarea Bunurilor.
 • 6.5 Dacă Clientul nu acceptă livrarea Bunurilor, sau Rawlplug nu este în măsură să livreze Bunurile la timp din orice motiv imputabil Clientului, atunci Bunurile vor fi considerate ca fiind livrate, riscrile aferente pierderii accidentale, deteriorării sau distrugerii urmând să treacă asupra Clientului. În acest caz, Rawlplug să depoziteze Bunurile până la livrarea efectivă și ia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja și asigura pe cheltuiala Clientului, ca acesta din urmă fiind informat despre acest aspect.
 • 6.6 Clientul este obligat să asigure recepția livrării de către o persoană desemnată să realizeze controlul vizual, să constate orice fel de obiecțiuni cu privire la Bunuri și să confirme în scris preluarea bunurilor, în numele Clientului. Aceste obiecțiuni trebuie formulate:
  • 6.6.1 La momentul livrării pentru obiecțiunile evidente (lipsă Bunuri, Bunuri diferite de cele comandate, Bunuri deteriorate în mod evident);
  • 6.6.2 În termen de 7 zile după ce Clientul a preluat Bunurile, pentru obiecțiuni ce ar putea fi descoperite în urma inspecției și testării rezonabile a Bunurilor în termenul de 7 zile; sau
  • 6.6.3 Într-un termen de 2 zile de la descoperirea eventualelor vicii ascunse, pentru obiecțiuni ce ar putea fi descoperite în urma inspecției și testării rezonabile a Bunurilor în termenul de 7 zile.
  • 6.6.3 Într-un termen de 2 zile de la descoperirea eventualelor vicii ascunse, pentru obiecțiuni ce ar putea fi descoperite în urma inspecției și testării rezonabile a Bunurilor în termenul de 7 zile.
  • 6.6.4 În oricare dintre cazurile de mai sus, înainte ca Bunurile să fie utilizate sau modificate de Client, anterior unei inspecții a Rawlplug care să constate obiecțiunile formulate.
  • În cazul depășirii termenelor menționate mai sus, Clientul va pierde dreptul de a refuza/returna Bunurile, precum și dreptul de a invoca garanţia pentru vicii, cât şi obligaţia Rawlplug de garanţie pentru aceste defecte.
 • 6.7 Comenzile și livrările au caracter separat. Orice obiecțiuni ale Clientului cu privire la o livrare nu constituie motiv pentru refuzarea următoarelor livrări sau pentru plata oricăror alte Bunuri și/sau Servicii livrate, respectiv prestate.
 • B. Serviciile

 • 6.8 Rawlplug poate oferi Servicii în locațiile proprii, precum și în locurile indicate de Client. În cazul în care Serviciile sunt furnizate într-o locație specificată de Client, acesta din urmă va asigura accesul în condiții de siguranță a angajaților sau subcontractanților Rawlplug, precum și orice alte cerințe cerute de lege sau de standardele aplicabile în industrie pentru prestarea respectivelor Servicii.
 • 6.9 În cazul în care Rawlplug oferă Serviciile în locațiile proprii, Rawlplug poate oferi, contra cost și Serviciul de preluare și livrare a Bunurilor supuse Serviciilor. Preluarea și ridicarea se va efectua separat pentru fiecare Bun.
 • 6.10 În cazul în care Clientul nu a îndeplinit condițiile prevăzute mai sus, Rawlplug poate refuza începerea prestării Serviciilor până la îndeplinirea acestora, conform determinării rezonabile a Rawlplug, caz în care termenul limită pentru prestarea Serviciilor se consideră prelungit până în momentul în care Rawlplug confirmă îndeplinirea respectivelor condiții.
 • 6.11 Clientul va exonera și garanta Rawlplug în legătură cu orice fel de prejudicii aduse proprietății Clientului, angajaților sau subcontractanților Rawlplug sau oricăror terți, respectiv vieții sau sănătății personalului Clientului, angajaților sau subcontractanților Rawlplug sau oricăror terți prin prestarea serviciilor la sediul Clientului sau în altă locație indicată de acesta.

7. Returnări

 • 7.1 Sub rezerva prevederilor din art. 6.6, Bunurile livrate în baza Contractului nu pot fi returnate fără autorizarea scrisă prealabilă a Rawlplug. Retururile autorizate în mod corespunzător:
  • 7.1.1 Vor fi livrate la sediul Rawlplug, pe cheltuiala Clientului, în condiții similare cu livrarea realizată de Rawlplug;
  • 7.1.2 Pot fi supuse unei taxe de manipulare de 300 lei sau 20% din valoarea Bunului, oricare dintre cele două sume este mai mare;
  • 7.1.3 Trebuie să fie în aceeași stare ca în cea în care au fost furnizate inițial Clientului.
 • 7.2 Bunurile realizate de Rawlplug la comandă după specificațiile speciale ale Clientului nu pot face obiectul returnării.

8. Transferul titlului de proprietate și al riscurilor

 • 8.1 Transferul riscurilor asupra pieirii accidentale, deteriorării și/sau distrugerii Bunurilor se transferă Clientului din momentul predării de către Rawlplug.
 • 8.2 Proprietatea asupra Bunurilor nu se va transfera Clientului până când Clientul nu plătește:
  • 8.2.1 Prețul Bunurilor; și
  • 8.2.2 Toate celelalte sume care sunt sau devin datorate de către Client către Rawlplug în legătură cu respectivele Bunuri sau orice alte comenzi de Bunuri și servicii anterioare pentru care există plăți restante;
 • 8.3 Până în momentul în care proprietatea asupra Bunurilor nu se transferă Clientului, acesta va:
  • 8.3.1 Deține Bunurile în calitate depozitar al Rawlplug, într-un mod adecvat în condiții de protejare și conservare corespunzătoare a Bunurilor, inventariate și localizate separat de toate celelalte produse ale Clientului sau ale oricărei terțe părți, astfel încât să rămână ușor de identificat ca fiind proprietatea lui Rawlplug și nu va distruge, șterge sau ascunde elementele de identificare ale acestora, astfel cum sunt aplicate de Rawlplug; și
  • 8.3.2 Asigura mărfurile din depozitul unde depozitează Bunurile cu o poliță de asigurare cu o valoare egală sau mai mare cu suma comunicată de Rawlplug, în baza limitei de credit aplicabilă Clientului, poliță care să acopere toate riscurile cu privire la Bunuri și în care Rawlplug va fi desemnat ca beneficiar. Rawlplug poate solicita verificarea acestei polițe de asigurare.
  • 8.3.3 Putea utiliza Bunurile în cursul obișnuit al activității sale.
 • 8.4 Rawlplug are dreptul de a examina Bunurile proprietatea sa, aflate în depozitele Clientului, în orice moment în timpul orelor de lucru normale, după ce va notifica Clientul, printr-un preaviz rezonabil, cu privire la intenția de a face acest lucru.
 • 8.5 Fără a aduce atingere oricăror alte remedii prevăzute de lege, Contract sau prezenții Termeni, la încetarea Contractului din orice motiv, Clientul acordă Rawlplug, agenților și angajaților săi o permisiune irevocabilă de a intra în orice spațiu în care Bunurile sunt depozitate pentru a le recupera.
 • 8.6 Fără a aduce atingere oricăror alte remedii prevăzute de lege, Contract sau prezenții Termeni, dacă Bunurile sunt transmise către Rawlplug sau către unul din agenții săi responsabili pentru reparații, conform Art. 10 din prezenții Termeni, Rawlplug va dobandi un drept de retenție general asupra Bunurilor în ceea ce privește toate datoriile Clientului față de Rawlplug (inclusiv costurile reparației). În măsura în care Bunurile nu sunt ridicate și plătite de către Client în termen de 2 luni de la informarea acestuia din urmă cu privire la faptul că Bunurile sunt gata pentru ridicare, Clientul este de acord că Rawlplug va avea dreptul, după o notificare prealabilă de 7 zile transmisă Clientului, să dispună de respectivele Bunuri în mod discreționar. Pe perioada de după informarea Clientului cu privire la faptul că Bunurile sunt gata pentru ridicare, Rawlplug poate percepe, la alegerea sa, o taxă zilnică pentru depozitarea Bunului.

9. Prestarea Serviciilor

 • 9.1 Rawlplug va furniza Serviciile Clientului în conformitate cu prevederile Contractulului și prezenților Termeni.
 • 9.2 Rawlplug va depune eforturi rezonabile pentru a îndeplini termenele de prestare a Serviciilor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, termenele de prestare a Serviciilor sunt estimate. Rawlplug nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi, costuri, daune, taxe sau cheltuieli cauzate direct sau indirect de orice întârziere în prestarea Serviciilor.
 • 9.3 Serviciile vor fi considerate a fi finalizate, prețului Serviciilor va fi considerat imediat scadent și datorat în momentul în care Rawlplug emite factura aferentă Serviciilor.

10. Condițiile de garanție și serviciile de reparație

 • 10.1 Fără a aduce atingere prevederilor Art. 3 din prezenții Termeni, Bunurile pot fi folosite numai în scopurile prevăzute în documentele de însoțire ale Bunurilor. Astfel, Rawlplug nu realizează nicio reprezentare asuăra faptului că Bunurile ar putea fi folosite într-un scop care nu este specificat în documentația tehnică a produsului în cauză.
 • 10.2 Majoritatea Bunurilor (cu excepția celor cu privire la care se menționează altfel în specificațiile tehnice) sunt furnizate “ca atare”, iar Rawlplug nu va răspunde decât pentru îndeplinirea specificațiilor obligatorii din documentația tehnică aferentă emisă de producător. În ceea ce privește aceste Bunuri, Rawlplug va fi răspunzătoare în calitate de vânzător numai pentru defectele Bunurilor vândute.
 • 10.3 Rawlplug oferă o garanție generală, de 12 luni, prevăzută în certificatul de garanție, care se calculează de la data emiterii facturii, pentru defecte materiale și de fabricație. Termenul limită pentru cererile de garanție pentru Bunuri reparate se calculează din momentul în care Clientul a fost notificat cu privire la finalizarea reparației. Garanția pentru manopera și piesele înlocuite la efectuarea reparațiilor este de 3 luni de la data emiterii facturii aferente reparației, perioadă în care Bunurile vor fi reparate de către Rawlplug fără costuri suplimentare pentru Client. În cazul în care o cerere de garanție se face prin e-mail, fără prezentarea Bunului defect, Clientul va furniza Bunul respectiv în termen de 7 zile de la trimiterea cererii.
 • 10.3 Rawlplug oferă o garanție generală, de 12 luni, prevăzută în certificatul de garanție, care se calculează de la data emiterii facturii, pentru defecte materiale și de fabricație. Termenul limită pentru cererile de garanție pentru Bunuri reparate se calculează din momentul în care Clientul a fost notificat cu privire la finalizarea reparației. Garanția pentru manopera și piesele înlocuite la efectuarea reparațiilor este de 3 luni de la data emiterii facturii aferente reparației, perioadă în care Bunurile vor fi reparate de către Rawlplug fără costuri suplimentare pentru Client. În cazul în care o cerere de garanție se face prin e-mail, fără prezentarea Bunului defect, Clientul va furniza Bunul respectiv în termen de 7 zile de la trimiterea cererii.
 • 10.4 În cazul în care Bunurile și/sau Serviciile sunt furnizate asociat unei garanții specifice exprese, prevăzută într-un alt document elaborat de Rawlplug sau de producătorul Bunurilor, această garanție specifică se aplică în locul garanției prevăzute în art. 10.2 de mai sus. Orice prevederi ale producătorului referitoare la așa-numita “garanție pe viață” se referă la durata medie de utilizare a Bunului, conform specificațiilor producătorului sau uzanțelor industriei.
 • 10.5 În cazul în care, în termenul de garanție, Clientul constată defecte materiale și/sau de fabricație ale Bunurilor, respectiv că Serviciile prestate nu sunt în conformitate cu specificațiile acestora, Rawlplug, la alegerea sa discreționară, într-un termen rezonabil,:
  • 10.5.1 Va efectua reparațiile sau va remedia astfel de defecte ale acelor Bunuri, cu titlu gratuit pentru Client (inclusiv toate costurile de transport ale Bunurilor sau materialelor de către și de la Client pentru acest scop); sau
  • 10.5.2 Va înlocui acele Bunuri cu Bunuri care sunt, din toate privințele, în conformitate cu prevederile Contractului sau va re-efectua Serviciile. În cazul în care Bunul nu mai este fabricat sau este retras de pe piață, Rawlplug îl poate înlocui cu un Bun similar, care, conform determninării rezonabile a Rawlplug, are același scop și cel puțin aceleași caracteristici tehnice și specificații, inclusiv unele superioare.
   Orice alte remedii sunt excluse în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.
 • 10.6 Fără a aduce atingere prevederilor art. 6.6, garanția Rawlplug nu va acoperi acele defecte de material și/sau de fabricație, respectiv acele neconformități ale Serviciilor:
  • 10.6.1 Care rezultă din orice desen, proiect sau specificație furnizată de Client;
  • 10.6.2 Care sunt în orice mod imputabile Clientului, incluzând, dar fără a se limita la deteriorarea din neglijență, depozitarea, manipularea, tratarea, instalarea, întreținerea, repararea sau folosirea necorespunzătoare, utilizarea neconformă cu scopul specificat;
  • 10.6.3 Care rezultă din orice nerespectare a cerințelor de siguranță, instruire, utilizare și întreținere (inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea excesivă sau cu sarcină depășită), precum și a specificațiilor de lucru, specificațiilor tehnice, instrucțiunilor sau recomandărilor (orale sau scrise) comunicate Clientului de către Rawlplug sau stipulate de producătorul Bunurilor;
  • 10.6.4 Care decurg din încorporarea, alterarea, modificarea sau transformarea Bunurilor cu orice alte produse, sau sisteme care ies din sfera de utilizare conformă cu scopul specificat de producător a Bunurilor, sau ca urmare a incompatibiltății Bunurilor cu orice alte produse sau sisteme adiacente sau compelmentare, sau utilizării altor consumabile, componente sau piese de schimb decât cele recomandate de Rawlplug sau de producătorul Bunurilor;
  • 10.6.5 Carea au fost anterior reparate de terți prestatori de servicii sau de către Client în regim propriu;
  • 10.6.6 Dacă reclamația din partea Clientului cu privire la orice defect în calitatea sau starea Bunurilor și/sau Serviciilor sau la faptul că acestea nu corespund cu descrierea sau specificațiile lor, nu este notificată (fie că livrarea este refuzată sau nu de către Client) către Rawlplug în termen de 2 zile după ce Clientul constată sau ar fi trebuit să constate defectul sau defecțiunea;
  • 10.6.7 Dacă Rawlplug nu i se dă posibilitatea rezonabilă de a examina Bunurile în cauză sau locul în care s-au prestat Serviciile, sau
  • 10.6.8 Dacă Bunurile sau Serviciile în cauză nu au fost plătite de către Client.
 • 10.7 Serviciul de reparație și întreținere post-vânzare în afara garanției (denumit în continuare „Reparație”) va fi prestat de către Rawlplug la costurile percepute pentru serviciul de reparație și mentenanță standard. Prevederile cu privire la Reparații se vor completa cu celelalte prevederi referitoare la Servicii din cuprinsul prezenților Termeni.
 • 10.8 Reparația Bunurilor va include repararea și întreținerea Bunurilor, inclusiv ridicare, piese de schimb, manoperă, livrare, verificări ale standardelor de siguranță și calibrare. Toate produsele care nu intră în categoria Bunurilor, cum ar fi consumabilele, sunt excluse, cheltuielile de reparație sau înlocuire a acestora fiind realizată pe cheltuiala exclusivă a Clientului.
 • 10.9 Reparația poate fi solicitată de orice Client, cu condiția ca piesele de schimb să fie disponibile și Bunul să poarte seria alocată de producător. Lista Bunurilor pentru care care piesele de schimb nu mai sunt disponibile va fi pusă la dispoziție de Balitc Invest pe site-ul magazinului virtual https://rawlplug.ro/. Serviciul de Reparații este limitat la teritoriul României.
 • 10.10 Următoarele Bunuri sunt excluse în mod explicit de la Reparații:
  • 10.10.1. Cele care, în determinarea discreționară a Rawlplug, au atins durata maximă de viață sau cele pentru care piesele de schimb nu mai sunt disponibile la data la care Reparația este solicitată;
  • 10.10.2. Cele care au fost utilizate incorect, excesiv sau în orice caz într-un mod incompatibil cu utilizarea acestora normală și cu durată medie de viață, indicate în documentația tehnică aferentă;

11. Limitarea răspunderii

 • 11.1 Părțile înțeleg și agreează faptul că prețul Bunurilor și Serviciilor depinde de expunerea Rawlplug față de eventualele prejudicii cauzate de Bunuri și Servicii și că, drept urmare, este necesară cuantificarea lor anticipată.
 • 11.2 Fără a aduce atingere oricăror altor prevederi din prezenții Termeni care limitează răspunderea sau exonerează Rawlplug și care se aplică cu prioritate, Părțile sunt de acord că prevederile Art. 10 (Condițiile de garanție și serviciile de reparație) și acest Art. 14, cuprind întreaga răspundere a Rawlplug (inclusiv orice răspundere pentru actele sau omisiunile angajaților, agenților și subcontractanților Rawlplug), financiară sau de oricare altă natură față de Client și singurul remediu al Clientului împotriva Rawlplug pentru:
  • 11.2.1 Orice încălcare a Contractului sau a prezenților Termeni;
  • 11.2.2 Orice prejudiciu cauzat Clientului sau oricărui terț ca urmare a utilizării de către Client a oricăruia dintre Bunuri; și
  • 11.2.3 Orice reprezentare, declarație sau actțiune sau omisiune a Rawlplug care aduc un prejudiciu Clientului.
 • 11.3 Rawlplug nu va fi răspunzător față de Client pentru niciun prejudiciu care nu rezultă direct din fapta Rawlplug, incluzând dar fără a se limita la pierdere economică de orice natură (directă sau indirectă), inclusiv pierderea profiturilor anticipate, profiturilor reale (directe sau indirecte), cifrei de afaceri sau a veniturilor, limitare de producție sau de ratarea unei oportunități, pierderea de date sau de pierderea de orice altă natură.
 • 11.4 Fără a aduce atingere oricăror din prezenții Termeni care limitează răspunderea sau exonerează Rawlplug și care se aplică cu prioritate, răspunderea totală cumulată a Rawlplug, care rezultă din sau în legătură cu executarea Contractului și a prezenților Termeni, pentru orice cauză de răspundere, nu va depăși în niciun caz o sută la sută (100%) din prețul plătit sau datorat de Client în cadrul Contractului (determinat ca suma facturilor emise de Rawlplug până la momentul formulării pretenției de despăgubire).

12. Încetare

 • 12.1 Fără a aduce atingere oricăror drepturi câștigate în baza Contractului sau a prezenților Termeni sau a oricăror alte drepturi sau remedii prevăzute de lege, Rawlplug poate suspenda imediat executarea Contractului, anula orice livrare de Bunuri și/sau furnizare de Servicii sau, prin notificare scrisă transmisă Clientului, poate rezilia unilateral Contractul fără despăgubiri și fără intervenția instanței (întârzierea Clientului rezultând din simplul fapt al neexecutării) în cazul în care:
  • 12.1.1 Clientul nu achită orice sumă datorată Rawlplug în termen de 7 zile de la scadență; sau
  • 12.1.2 Clientul comite o încălcare a oricăreia dintre obligațiile sale din Contract sau prezenții Termeni și pe care nu o remediază în termen de 10 zile de la notificarea Rawlplug. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligațiile esențiale ale Clientului sunt stipulate în art. 3.6, 4, 5, 11 și 13 din prezenții Termeni; sau
  • 12.1.3 Clientul suspendă sau amenință să suspende plata datoriilor sale (fie suma principală, fie dobânda) sau poate fi considerat, prin determniara rezonabila a Rawlplug a fi în imposibilitatea de a plăti datoriile, inclusiv în cazul în care Clientul devine insolvabil, a inițiat sau s-a inițiat împotriva acestuia o cerere de insolvență sau s-a deschis o asemenea procedura împotriva sa sau Clientul sau s-a inițiat împotriva sa procedura concordatului preventiv.
 • 12.2 În cazul în care Rawlplug consideră că a identificat orice risc care afectează stare de solvabilitate a Clientului, acesta dintâi poate solicita Clientului, fără rezilierea Contractului, să efectueze o plată în avans parțială sau integrală pentru Bunurile sau Serviciile care urmează să îi fie furnizate. Într-un astfel de caz, livrarea Bunurilor sau prestarea Serviciilor este suspendată până la efectuarea de către Client a plății în avans.
 • 12.3 Toate plățile datorate Rawlplug, în conformitate cu Contractul sau prezenții Termeni, vor deveni datorate imediat după încetarea Contractului, indiferent de motivul acestei încetări.

13. Proprietate intelectuală și informații confidențiale

 • 13.1 Toate brevetele, drepturile la invenţie, drepturile privind modele de utilitate, drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de servicii, numele comerciale, de afaceri şi de domenii, drepturile privind imaginea comercială a Bunurilor şi/sau Serviciilor, drepturile privind clientela sau dreptul de a da în judecată pentru contrafacerea unor mărfuri, drepturile referitoare la concurenţa neloială, dreptul asupra proiectelor, drepturile asupra programelor computerizate, dreptul asupra bazelor de date, drepturile de natură topografică, drepturile asupra informaţiilor confidenţiale (inclusiv knowhow şi secrete profesionale) şi oricare alte drepturi de proprietate intelectuală, indiferent dacă au fost înregistrate sau nu, incluzând toate cererile de reînnoire şi toate reînnoirile sau prelungirile unor astfel de drepturi, rezultate în urma furnizării de Produse şi/sau Servicii sau în legătură cu acestea (în continuare “Drepturile IP”) aparțin în mod exlcusiv Rawlplug sau producătorilor Bunurilor, după caz.
 • 13.2 Nu există nicio parte a Contractului sau a prezenților Termeni care are drept scop sau care poate fi interpretată drept o acordare sau cesionare a vreunei licenţe sau a altui drept Clientului asupra oricăror Drepturi IP.
 • 13.3 „Informaţii confidenţiale” înseamnă informaţiile confidenţiale ale Rawlplug şi ale referitoare la Contract, Produsele, Serviciile sau afacerile Rawlplug, pe care Clientul ajunge să le cunoască în urma dezvăluirilor făcute de Rawlplug sau prin alte mijloace. Informaţiile confidenţiale includ date, proiecte, planuri, specificaţii, know-how, secrete comerciale, dispoziţiile oricarei comenzi de cumparare şi alte informaţii confidenţiale tehnice sau referitoare la afaceri.
 • 13.4 Clientul (a) nu va dezvălui Informaţii confidenţiale niciunui terţ, cu excepţia acelor angajaţi ai săi care au nevoie să le cunoască pentru ca Clientul să îşi poată îndeplini obligaţiile conform Contractului şi care şi-au asumat obligaţii de confidenţialitate şi neutilizare a informaţiilor nu mai puţin protectoare decât cele obligatorii asumate de Client prin Contract, (b) va proteja Informaţiile confidenţiale folosind aceeaşi diligenţă pe care o foloseşte pentru a proteja propriile informaţii confidenţiale de altă natură (dar nu mai puţină decât diligenţa folosită în limite rezonabile), (c) nu va folosi Informaţiile confidenţiale în alte scopuri decât pentru a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Contract, și (d) va înapoia sau va distruge şi va documenta distrugerea tuturor Informaţiilor confidenţiale la cererea Rawlplug.

14. Forță majoră

Niciuna dintre Părţi nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă parte ca urmare a îndeplinirii cu întârziere sau neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, dacă şi în măsura în care îndeplinirea cu întârziere sau neîndeplinirea se datorează unui eveniment sau unei circumstanţe în afara controlului părţii respective, ce ţine de cauze externe, care, prin însăşi natura sa nu a putut fi prevăzută de partea respectivă sau dacă, deşi ar fi putut fi prevăzută, era inevitabilă (“Caz de Forţă Majoră”). Dacă Rawlplug nu poate să furnizeze Produsele şi/sau Serviciile drept consecinţă a unui Caz de Forţă Majoră, Clientul poate achiziţiona Produsele şi/sau Serviciile de la alţi furnizori, dar (i) va apela din nou la Rawlplug după încetarea Cazului de Forţă Majoră sau (ii) dacă, în urma Cazului de Forţă Majoră, Rawlplug nu poate să-i furnizeze Clientului Produsele şi/sau Serviciile pe o durată ce depăşeşte 4 săptămâni, Clientul poate înceta Contractul cu efect imediat, prin trimiterea unei înştiinţări scrise către Rawlplug.

15. Renunțarea

Renunţarea de către o Parte la un drept contractual va intra în vigoare doar dacă a fost elaborată în scris şi nu va fi considerată drept renunţare la niciun drept rezultat dintr-o încălcare ulterioară a Contractului sau neîndeplinire ulterioară a obligaţiilor contractuale. Nicio neexercitare sau exercitare întârziată a unui drept sau a unei căi de remediere nu va constitui renunţare la acel drept sau acea cale de remediere şi nu va exclude sau restricţiona exercitarea sa în viitor. Exercitarea parţială sau unică a unui astfel de drept sau a unei căi de remediere nu va restricţiona sau exclude exercitarea sa în viitor. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, drepturile rezultate din Contract sau din prezenții Termeni sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi prevăzute de lege.

16. Separabilitate

În cazul în care instanţa judecătorească sau orice altă autoritate competentă constată că o prevedere (sau parte a unei prevederi) din Contract sau din prezenții Termeni este nulă, ilegală sau inaplicabilă, acea prevedere sau parte din prevedere se va considera, în măsura necesităţilor, eliminată, iar validitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi contractuale nu vor fi afectate. În cazul în care o prevedere contractuală nulă, inaplicabilă sau ilegală ar deveni, prin eliminarea unei anumite porţiuni, validă, aplicabilă şi legală, acea prevedere se va pune în aplicare cu modificările minime necesare intrării sale în legalitate, validitate şi aplicabilitate.

17. Cesiunea

 • 17.1 Clientul nu va avea dreptul de a transfera Contractul sau de a transfera drepturile și obligațiile sale decurgând din Contract, în totalitate sau parţial, fără acordul prealabil explicit exprimat în scris de către Rawlplug.
 • 17.2 Rawlplug va avea dreptul de a transfera Contractul sau de a transfera drepturile și obligațiile sale decurgând din Contract, în totalitate sau parţial, fără niciun acord din partea Clientului.

18. Protecția datelor

Rawlplug aplică regulile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în termenii și conditiile generale prevăzute pe site-ul magazinului virtual https://rawlplug.ro/.

19. Întregul Acord

 • 19.1 Contractul reprezintă înțelegerea completă între Client și Rawlplug, în legătură cu vânzarea de Bunuri și prestarea de Servicii și anulează și înlocuiește toate documentele emise anterior de către Rawlplug cu privire la aspecte identice sau similare.
 • 19.2 Contractul se va completa, acolo unde este necesar, cu prevederile Termenilor, iar în cazul unor diferențe între cele doua, prevederile Termenilor vor prevala, cu excepția modificărilor convenite de Părți în mod expres și în scris, după luarea la cunoștință a prezenților Termeni de către Client.

20. Legea aplicabilă

 • 20.1 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Contractele de livrare de Bunuri și/sau prestare de Servicii cărora li se aplică prezenții Termeni vor fi supuse legii române.
 • 20.2 Toate litigiile sau creanțele care decurg din sau în legătură cu Contractul vor fi supuse jurisdicției instanțelor din București.

21. Diverse

 • 21.1 Cuvintele „cum ar fi”, „inclusiv” şi „care includ” trebuie interpretate ca şi cum ar fi fost urmate de precizarea „fără limitare”, în afara cazului în care textul care le însoţeşte sau contextul stipulează clar în mod diferit.
 • 21.2 Orice clauze care, prin natura lor (inclusiv Art. 13.3-13.4), depăşesc termenul de expirare sau desfiinţare a Contractului, vor continua să fie aplicabile şi după expirarea sau desfiinţarea Contractului.
 • 21.3 Contractul nu dă naştere unei relaţii de mandat, de parteneriat sau unei alte relaţii decât cea dintre părţi contractante independente.
 • 21.4 Prevederile art. 3.5, 3.6, 6, 10, 11, 12, 20.2 ale acestor Termeni, precum și orice alte dispoziții care prevăd limitarea, cuantificarea sau exonerarea răspunderii, dreptul de a rezilia unilateral contractul, dreptul de a suspenda executarea obligațiilor, care prevăd în detrimentul celeilalte părți decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, legea aplicabilă și clauzele referitoare la competență sunt acceptate prin prezentul document în mod explicit de către Client, în conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul Civil.

Rawlplug Romania SRL

Prin Director General

Bartosz Sieroslawski